Publiczne Przedszkole Specjalne nr 21 Chatka Puchatka

Logo szkoły

71-612 Szczecin

ul. Malczewskiego 23

tel.: 91 422 91 13

Organizacja pracy przedszkola

Założenia ogólne

 • Do Publicznego Przedszkola Specjalnego przyjmowane są dzieci z terenu Szczecina i okolic na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną.
 • Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi od 2,5 do 8 lat.
 • Przedszkole finansowane jest przez Urząd Miasta Szczecin. Rodzice ponoszą wyłącznie koszt wyżywienia dziecka.
 • Przedszkole czynne jest w godzinach 6:30 – 16:30. Godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb rodziców przebywających w placówce wychowanków.
 • Dzieci korzystają z trzech posiłków w czasie pobytu w przedszkolu. Posiłki przygotowywane są na miejscu, w naszej kuchni.
 • W przedszkolu działają cztery grupy rozwojowe. Głównym kryterium przydziału dziecka do określonej grupy jest rodzaj niepełnosprawności. Ostateczny kształt grupy ustala się z końcem września. Do tego czasu możliwe są wszelkie zmiany związane z przydziałem dziecka do określonej grupy.
 • Wszyscy nauczyciele pracujący z dziećmi posiadają wymagane kwalifikacje.
 • Dla wszystkich dzieci uczęszczających do przedszkola organizuje się zajęcia dodatkowe:
  • rytmika – 2 razy w tygodniu
  • gimnastyka korekcyjna – 2 razy w tygodniu
  • terapia logopedyczna
  • terapia psychologiczna
  • religia – 1 raz w tygodniu, dla dzieci od 6 roku życia
 • Poza zajęciami grupowymi przedszkole organizuje dodatkowe zajęcia indywidualnej rehabilitacji ruchowej – zajęcia przeznaczone dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Kwalifikowanie dzieci do zajęć odbywa się we wrześniu na podstawie orzeczenia lekarskiego oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • We wszystkich grupach przewidziany jest czas na relaksację w porze poobiedniej.
 • Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, stałą i bezpośrednią opiekę w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny. W trakcie wycieczek poza teren przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz dodatkowe osoby dorosłe w liczbie gwarantującej bezpieczeństwo dzieci w danej grupie. Podczas wycieczek autokarowych zapewnia się każdemu dziecku opiekę jednej osoby dorosłej.
 • W przedszkolu prowadzone jest Wczesne wspomaganie rozwoju  dzieci.
 1. Prawa i obowiązki rodziców

  • Rodzice mają prawo wybrać swoich przedstawicieli tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w wychowaniu dzieci (sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców).
  • Rodzice ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do i z przedszkola. Dziecko może być wydane tylko rodzicom (prawnym opiekunom) lub osobie przez nich upoważnionej do odbioru (upoważnienie winno być w formie pisemnej, złożonej na ręce nauczycielki danej grupy).
  • W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie. W przypadku, gdy kontakt z rodzicami jest niemożliwy, a wszelkie inne możliwości nawiązania kontaktu pod wskazanymi przez opiekunów numerami telefonów wyczerpane, nauczyciel oczekuje wraz z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę, po czym powiadamia policję, która decyduje o dalszym losie dziecka.
  • Przedszkola może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy w ocenie nauczyciela, stan osoby odbierającej dziecko (np. nietrzeźwość) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
  • Rodzice powinni przyprowadzać dziecko do przedszkola do godziny 8:30. Jeżeli z różnych przyczyn dziecko zostanie przyprowadzone do przedszkola w godzinach późniejszych rodzice zobowiązani są zgłosić ten fakt telefonicznie do godziny 8:00.
  • Istnieje możliwość urlopowania dziecka na dłuższy okres czasu z ważnych przyczyn (leczenie, rehabilitacja, zalecenia lekarza).
  • Rada Pedagogiczna na wniosek nauczycielki dziecka może po 2 miesiącach nieobecności nieusprawiedliwionej skreślić dziecko z listy.
  • Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (do 10 dnia każdego miesiąca).
  • Rodzice zobowiązani są wyposażyć dziecko w niezbędne materiały i przybory określone w "Wyprawce przedszkolaka"
 2. Ramowy rozkład dnia

  1. 6:30 - 8:30
   • schodzenie się dzieci
   • kontakty indywidualne z rodzicami
   • zabawy dowolne i organizowane, indywidualne i zespołowe
  2. 8:30 - 9:00
   • przygotowanie do śniadania
   • zabiegi higieniczno – porządkowe
   • śniadanie
  3. 9:00 - 10:30
   • zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla całej grupy (zajęcia zgodne z podstawą programową dostosowane do możliwości dzieci)
   • imprezy okolicznościowe, przedstawienia, wyjścia do teatru, kina, na koncert
   • zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.
  4. 10:30 - 12:00
   • dodatkowe zajęcia grupowe (rytmika i gimnastyka korekcyjna)
   • pobyt na świeżym powietrzu
   • zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.
   • zabawy dowolne
  5. 12:00 - 12:30
   • przygotowanie do obiadu
   • zabiegi higieniczno – porządkowe
   • obiad
  6. 12:30 - 13:00
   • odpoczynek poobiedni: relaksacja (słuchanie bajek, opowiadań, muzyki)
   • zabawy wyciszające
  7. 13:00 - 14:00
   • zajęcia grupowe w sali ( plastyczne, ruchowe, tematyczne)
   • zabawy i ćwiczenia w ogrodzie przedszkolnym, spacery i wycieczki (w zależności od pogody i pory roku)
   • zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów.
  8. 14:00 - 14:30
   • zabiegi higieniczno – porządkowe
   • zupa i deser
  9. 14:30 - 15:00
   • zabawy grupowe organizowane przez nauczyciela
   • zajęcia indywidualne o charakterze stymulacyjno-kompensacyjnym (indywidualna realizacja zadań edukacyjnych)
   • zabawy dowolne
   • gry i zabawy stolikowe
  10. 15:00 - 16:30
   • zabawy dowolne i kierowane, integracja wewnątrzprzedszkolna
   • rozchodzenie się dzieci do domu
   • rozmowy indywidualne z rodzicami